Privacyverklaring

Over het privacybeleid 

Je privacy is belangrijk. Deze website verwerkt daarom uitsluitend gegevens die nodig zijn voor (het verbeteren van) de gebruikerservaring en gaat zorgvuldig om met de informatie die over jou en je gebruik van de website zijn verzameld. Je gegevens worden nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden gesteld. 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 31/12/2023, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door deze website wordt verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook wordt aan je uitgelegd op welke wijze je gegevens worden opgeslagen en hoe je gegevens tegen misbruik beschermd worden en welke rechten je heeft met betrekking tot de door jou verstrekte persoonsgegevens. 

Over de gegevensverwerking 

Hieronder kun je lezen op welke wijze je gegevens verwerkt worden, waar deze opgeslagen worden, welke beveiligingstechnieken er gebruikt worden en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn. 

Brevo

Deze website maakt gebruik van Brevo, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van de website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die je ontvangt van de website en webformulieren worden verzonden via de servers van Brevo. Brevo zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via de website is verzonden zie je de ‘afmelden’ link. Als je hier op klikt zal je geen e-mail meer van de website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van de website ernstig verminderen! Je persoonsgegevens worden door Brevo beveiligd verzonden, opgeslagen en ontsloten. Brevo maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Daarnaast verwerkt Brevo informatie over je als ontvanger en de onderwerpregel van e-mails voor het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening, deze gegevens worden 30 dagen bewaard. Brevo behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen. 

Voor regulier e-mailverkeer maakt deze website gebruik van de diensten van Titan. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van je gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Titan heeft geen toegang tot het postvak al het e-mailverkeer wordt vertrouwelijk behandeld.

Beveiligingsservice

reCAPTCHA

Deze website wordt beveiligd met reCAPTCHA. Het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.

Doel van de gegevensverwerking 

Algemeen doel van de verwerking 

Je gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de gebruikerservaring. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. De website kan je gegevens gebruiken voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met de website deelt en de beheerder gebruikt deze gegevens om – anders dan op je verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, wordt hiervoor expliciet je toestemming gevraagd. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en de website of een eed of wettelijke verplichting. 

Automatisch verzamelde gegevens 

Gegevens die automatisch worden verzameld door deze website worden verwerkt met het doel de gebruikerservaring van de website verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. 

Je rechten 

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens de website worden verwerkt. Hieronder wordt uitgelegd rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel stuurt de website om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar je reeds bekende e-mailadres. De website houdt een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreert de website geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt je in de machineleesbare gegevensindeling die binnen de systemen van de website gehanteerd worden. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat de website je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruikt. 

Inzagerecht 

Je hebt altijd het recht om de gegevens die de website (laat) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen via het contactformulier. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd stuurt de website je op het bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder deze gegevens zijn opgeslagen. 

Rectificatierecht 

Je hebt altijd het recht om de gegevens die de website (laat) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen via het contactformulier. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd stuurt de website je op het bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast. 

Recht op beperking van de verwerking 

Je hebt altijd het recht om de gegevens die de website (laat) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen via het contactformulier. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd stuurt de website je op het bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid 

Je hebt altijd het recht om de gegevens die de website (laat) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen via het contactformulier. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan de contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd stuurt de website je op het bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over je die de website heeft verwerkt of in opdracht van de website door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan de website in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd. 

Recht van bezwaar en overige rechten 

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van de website. Als je bezwaar maakt zal de website onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dan zal de website afschriften en/of kopieën van gegevens die de website (laat) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. De website verwerkt je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op via het contactformulier. 

Cookies 

Google Analytics 

Via de website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Deze dienst wordt gebruikt om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. De website verzamelt informatie over je surfgedrag en deelt deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier je bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten. 

Cookies van derde partijen 

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring. 

Cookies in- of uitschakelen 

Op de cookiepagina wordt uitgelegd uit hoe je in je browserinstellingen cookies in- of uitschakelt. 

Wijzigingen in het privacybeleid 

De beheerder behoudt te allen tijde het recht dit privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop reeds verzamelde gegevens met betrekking tot je verwerkt worden, dan brengt de website je daarvan per e-mail op de hoogte.